Privacyverklaring

(versie oktober 2019)

Inleiding

Wanneer u een van onze websites bezoekt, bestelt bij een van onze winkels (waaronder franchisewinkels) of persoonlijke informatie aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verzameld, bewaard, gebruikt en openbaar gemaakt op de wijze die in dit privacyreglement is uiteengezet.

De door u aan Taco Mundo B.V., hierna Taco Mundo, verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze verklaring is bepaald, worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u de informatie die we nodig hebben niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet helpen of kunnen we uw
bestelling mogelijk niet verwerken. Als u het niet eens bent met de procedures die zijn beschreven in dit privacy regelement, wordt u verzocht om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken en om interactie met onze websites te vermijden.

Door het gebruik van onze website of het doen van een bestelling of het verder verstrekken van persoonlijke informatie wordt u geacht het reglement, zoals in deze verklaring is
uitgewerkt, te accepteren .

1. Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing binnen Taco Mundo en de franchiseondernemingen aangesloten bij deze formule en heeft betrekking op alle verwerking van persoonsgegevens van klanten.

2. Begripsomschrijving 

- persoonsgegeven: elk gegeven die herleidbaar is tot een klant of een derde belangstellende.

- verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,  bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband  brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

3. Doel

Het  verwerken van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens door de klant aan Taco Mundo zijn verstrekt,  de (optimalisatie van de) dienstverlening aan de klanten van Taco Mundo.

Taco Mundo kan persoonsgegevens gebruiken:

 1. om de (toekomstige) bestelling van de klant op de meest optimale manier  te verwerken;
 2. om door de klant gedane bestellingen financieel af te handelen;
 3. om  de relatie met de klant te onderhouden en uit te breiden onder meer door het toesturen van nieuwsbrieven aan klanten en door klanten op de hoogte te stellen van voor hen interessante aanbiedingen en assortimentswijzigingen binnen Taco Mundo;
 4. voor statistische en communicatieve doeleinden.

Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de verbetering van de bedrijfsvoering van Taco Mundo.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn.

Taco Mundo vraagt de klant om instemming en informeert de klant over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens omgaat.

4. Welke gegevens worden verzameld?

De persoonsgegevens kunnen bestaan uit de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam
 • locatiegegevens
 • betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • ip-adres
 • internetbrowser en apparaat type

​Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

5. Verstrekking van persoonsgegevens

Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift

en/of

indien zulks noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze informatie aan Taco Mundo BV is verschaft. In dit verband kunnen Taco Mundo en de franchisenemers van Taco Mundo onderling en met andere partijen uw informatie uitwisselen:

 • met aan ons gelieerde eenheden, leveranciers en derde partijen die aan ons of namens ons diensten leveren (bijvoorbeeld derde partijen die uw online betalingen verwerken, aanbieders van IT-beheer, derde partijen die analyses van klantbestellingen bieden, aanbieders en verwerkers op het gebied van IT en cloudopslag, externe leveranciers die onze sms-dienst verzorgen en mailingverzorgers);
 • als u een bestelling doet via onze website, mobiele website of app, zal de betaling via een creditkaart, pinpas of Ideal worden overgedragen en worden beheerd door een derde partij die betalingsdiensten aanbiedt en die de betaling zal bevestigingen aan Taco Mundo door het verstrekken van de transactie-id en de status van de betaling;
 • met enige andere derde partij die aan u is bekendgemaakt op het moment dat met uw uw informatie werd verzameld of nadat uw informatie werd verzameld en op voorwaarde dat aan andere toepasselijke vereisten van de wetgeving op het vlak van gegevensbescherming wordt voldaan.

Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische en/of wetenschappelijk onderzoek, mits dienstbaar aan de realisering van de doelstellingen van Taco Mundo, aan derden beschikbaar worden gesteld.

Taco Mundo sluit verwerkersovereenkomsten voor zover deze partijen geen zelfstandige verplichting hebben tot het verwerken van persoonsgegevens.

6. Bewaren van de gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan als redelijkerwijs nodig is voor een goede dienstverlening .

Taco Mundo conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten.

8. Beveiliging van de verwerking

Taco Mundo legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de  tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Geen enkele gegevensbeschermings- of beveiligingsmaatregel is echter geheel veilig en we kunnen de beveiliging van uw informatie dan ook niet garanderen, en dit geldt in het bijzonder bij online overdrachten. U moet ervoor zorgen dat uw informatie wordt beschermd (bijvoorbeeld door het beschermen van uw gebruikersnamen en wachtwoorden) en u moet ons zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer u zich bewust wordt van eventuele inbreuken op de beveiliging.

Taco Mundo zal  haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij van u verzamelen en bewaren nauwkeurig, compleet en actueel is. We raden u echter aan om ons te informeren over wijzigingen in uw informatie, zodat we over een nauwkeurige, complete en actuele versie van uw informatie kunnen beschikken. U wordt verzocht ons in kennis te stellen als u denkt dat uw informatie moeten worden bijgewerkt of gecorrigeerd. U kunt op elk gewenst moment om toegang tot uw informatie en om correctie daarvan vragen. Dergelijk verzoeken dienen rechtstreeks aan ons te worden gericht door contact met ons op te nemen (zie hierna: Contact).

9. Website en cookies

Op de websites van Taco Mundo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres).

Taco Mundo maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Taco Mundo gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Dit kan invloed hebben op de functionaliteit van onze website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

10. Contact

Als u wilt weten welke gegevens Taco Mundo over u heeft vastgelegd, waarvoor Taco Mundo deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich via een e mail naar info@TacoMundo.com. Taco Mundo streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Indien u niet langer e-mailings van Taco Mundo wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen aan nieuwsbrief@TacoMundo.com.

Taco Mundo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring, lees deze daarom regelmatig. De laatste versie van de Privacy Verklaring is steeds te vinden op www.tacomundo.com/page/privacy

Als u nog vragen heeft over deze Privacy Verklaring, neemt u dan contact op met:

Taco Mundo B.V.
Joop Geesinkweg 801
1114 AB Amsterdam
info@TacoMundo.com
www.TacoMundo.com