Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.tacomundo.com  accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Taco Mundo BV welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren.
Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die worden gedaan via de website, worden gedaan aan desbetreffende franchisenemer. Taco Mundo BV en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als Taco Mundo.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Taco Mundo BV en haar
franchisenemers persoonsgegevens verwerkt.
Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer
informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met
uw persoonsgegevens kunt u ons privacy statement raadplegen.

1.3 Taco Mundo en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegevens in ieder
geval nooit zonder uw toestemming vervreemden aan derden,
tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen
die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. Bij bestelling boven een bepaald bedrag,
zoals op de website vermeld, is bezorging gratis.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan per winkel vermeld op www.tacomundo.com.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5 Taco Mundo verstrekt geen alocoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
Bij het voltooien van een bestelling met hierin alcoholische dranken bevestigt u 18 jaar of ouder te zijn. De bezorgers van Taco Mundo zullen bij twijfel over de vereiste leeftijd om legitimatie vragen. Indien er niet wordt voldaan aan de minimumleeftijdsvereiste, zijn onze bezorgers genoodzaakt de alcoholische dranken mee terug te nemen.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden.
Indien dit niet het geval is, kunnen Taco Mundo BV en haar franchisenemers achteraf niet gehouden
worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Taco Mundo BV en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele
acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.tacomundo.com.
Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan
kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer
dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.tacomundo.com en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Taco Mundo B.V.,
aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.
Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten,
handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.tacomundo.com en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Taco Mundo B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel
of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag
uit hoofde van de daartoe afgesloten verzekering.

6.3 De aansprakelijkheid van Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 6.1 tot en met 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien
en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Taco Mundo B.V. en haar franchisenemers en u worden beheerst
door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.